10 kwietnia 2018

Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI OMEGA HR

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z aplikacji mobilnej OMEGA HR, jak również zasady oraz sposób sprzedaży raportów za pośrednictwem ww. aplikacji.

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący warunki korzystania z aplikacji mobilnej OMEGA HR stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie Sprzedawcy www.omegahr.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

 2. Sprzedawca – Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą  w Warszawie (02-583) przy ul. Wołoskiej 9 , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000517486, NIP: 5213676250. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować ze Sprzedawcą to kontakt@omegahr.pl

 3. Aplikacja – oprogramowanie przeznaczone do zainstalowania na komputerze, umożliwiające dostęp do zasobów umieszczonych w sieci przez Sprzedawcę i korzystania z dóbr i usług dostępnych w serwisie. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę wersji oprogramowania dedykowanej dla urządzeń mobilnych, wersja ta będzie objęta definicją Aplikacji.

 4. Serwis – platforma internetowa administrowana przez Sprzedawcę, na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz klientów.

 5. System – zindywidualizowane informatyczne środowisko systemowe zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć telekomunikacyjną za pomocą właściwego dla danej sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, przeznaczone do sprzedaży usług i produktów dedykowanych dla klientów, znajdujące się na serwerze Sprzedawcy.

 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 8. Użytkownik – osoba fizyczna będąca przedstawicielem Klienta, dokonująca zamówienia oraz korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w imieniu i na rzecz Klienta.

 9. Konto – miejsce w Serwisie powiązane z jednym Klientem i jego adresem e-mail, dostępne po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła), za pośrednictwem którego Klient może dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy wykorzystaniu Aplikacji. Do jednego Konta mogą być przypisani różni Użytkownicy działający w imieniu jednego Klienta, na którego rzecz Konto zostało założone.

 10. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, składające się z adresu e-mail, wymagane wraz z hasłem do zalogowania się do Konta.

 11. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Hasło ustala Klient podczas dokonywania rejestracji.

 12. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, polegająca na wypełnieniu określonego formularza i podaniu wskazanych w nim danych, w tym danych osobowych Użytkownika mogącego korzystać z Konta i Aplikacji w imieniu Klienta, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji.

 13. Raport – produkt cyfrowy zawierający zbiór wiedzy opracowany przez Sprzedającego za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie.

 14. Raport specjalny – raport sporządzony na specjalne zamówienie Klienta, uwzględniający jego zapotrzebowanie i wytyczne.

 15. Produkty niestandardowe – inne niż Raporty produkty lub usługi, które Sprzedawca może świadczyć lub dostarczyć Klientowi, zamawiane na indywidualne zamówienie i stosownie do potrzeb Klienta (np. szkolenia wewnętrzne). Produkty niestandardowe wymagają zawarcia odrębnej umowy między Sprzedawcą a Klientem.

 16. Strona Internetowa Aplikacji – oznacza stronę internetową, w ramach której Sprzedawca prowadzi Aplikację, działającą w domenie omegahr.pl.

 17. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Aplikacji.

 18. Pliki cookies – pliki tekstowe wysyłane przez Serwer i zachowywane przez przeglądarkę na komputerze Klienta.

 19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 21. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne.

 22. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Aplikacji i Systemu oraz administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.

 2. Przedmiotem działania Aplikacji i Systemu jest sprzedaż Raportów, Raportów specjalnych oraz świadczenie usług w ramach realizacji Produktów niestandardowych.

 3. W ramach Aplikacji Sprzedawca świadczy również nieodpłatne usługi na rzecz Klientów/Użytkowników. Zasady korzystania z tych usług określa § 8 Regulaminu.

 4. Aplikacja jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Aplikacji, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz

warunki korzystania z Aplikacji i Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji i Serwisu Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem korzystania z Aplikacji przez Klienta jest akceptacja Regulaminu.

 2. Aplikacja dostępna jest dla wyposażonych w system Windows, MacOS lub Linux.

 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga dokonania rejestracji w Systemie i założenia Konta. Konto zakłada Użytkownik na rzecz Klienta. Użytkownik korzysta z Konta, Serwisu i Aplikacji w imieniu i na rzecz Klienta.

 4. Założenie Konta wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz danych Klienta: nazwa, adres siedziby, adres e-mail, numer NIP. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych. Klient zobowiązany jest do informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych podanych podczas Rejestracji (danych Użytkownika i Klienta).

 5. Sprzedawca zapewnia właściwe rozwiązania zabezpieczające informacje, w tym dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników i Klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

 6. Użytkownik i Klient nie mają prawa:

 1. wprowadzania do Systemu i umieszczania w jakikolwiek sposób w Serwisie treści:

  1. o charakterze bezprawnym lub obraźliwym,

  2. nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd,

  3. zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Systemie lub Aplikacji lub uszkodzenia systemów komputerowych,

 1. podejmowania działań sprzecznych z Regulaminem.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika i Klienta z Aplikacji i Towarów w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych, niekompletnych lub nieprawidłowych.

 2. Sprzedawca ma prawo zmieniać, w szczególności rozszerzać funkcjonalności Aplikacji i Serwisu, jak też dokonywać zmian w ofercie Towarów oferowanych przy wykorzystaniu Aplikacji.

 3. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca ma prawo dokonywać prac naprawczych i konserwacyjnych Serwisu, Aplikacji i Systemu, w tym skutkujących czasowym wyłączeniem możliwości korzystania z Aplikacji. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zminimalizowania czasu konserwacji i wyłączenia możliwości korzystania z Aplikacji, a w przypadku planowanych prac skutkujących czasowym wyłączeniem możliwości korzystania z Aplikacji, informuje poprzez komunikat dostępny w Aplikacji o tym fakcie.

 4. Z Serwisu i Aplikacji można korzystać w celu uzyskania informacji na temat danego Towaru oraz dokonania wyboru lub nabycia Towarów, z których Klient zamierza korzystać. Klient nie może korzystać z Serwisu i Aplikacji w celach komercyjnych. Wykorzystywanie treści publikowanych na stronach Serwisu i Aplikacji w innych celach niż wskazane powyżej będzie stanowiło naruszenie Regulaminu.

 5. Dostęp do Konta oraz do funkcji w Serwisie związanych z nabywaniem Towarów możliwy jest jedynie po zalogowaniu się do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient i Użytkownik zobowiązani są zachować w poufności i nie udostępniać osobom trzecim danych potrzebnych do korzystania z Konta, w tym danych niezbędnych do logowania w Serwisie i Aplikacji. Klient i Użytkownik zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o stwierdzonym jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego Konta bądź uzyskaniu dostępu do Hasła przez osobę nieupoważnioną.

 6. O ile inaczej nie wskazano w postanowieniach Regulaminu, we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu Strony mogą się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy:

  1. dla Klienta: podany w czasie rejestracji;
  2. dla Sprzedawcy: kontakt@omegahr.pl
 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów i Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika i Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4. Zasady Rejestracji w Systemie

 1. Jeden Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 2. W celu utworzenia Konta Klient dokonuje Rejestracji za pośrednictwem Użytkownika będącego jego przedstawicielem, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie omegahr.pl z użyciem swojego Loginu. Użytkownik zobowiązany jest podać pełnioną u Klienta funkcję lub sprawowane stanowisko.

 3. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień i korzystania z usług w Aplikacji.

 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

  2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

  3. Użytkownik oraz Klient będący osobą fizyczną powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na rzecz Klienta oraz dla celów statystycznych.

 1. Aktywacja Konta następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta linka aktywacyjnego wysyłanego na adres e-mail podany przy Rejestracji. Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia między Sprzedawcą a Klientem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Klienta. Sprzedawca potwierdza fakt zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, przesyłając Klientowi wiadomość na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji, na co Klient wyraża zgodę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania zgodnie z ust. 9-13 poniżej.

 2. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu Loginu i Hasła Klienta, podanych w formularzu rejestracyjnym.

 3. Konto powiązane jest z konkretnym Klientem i adresem e-mail. Może być wykorzystywane na kilku urządzeniach należących do tego samego Klienta. Klient może korzystać z Aplikacji w tym samym czasie tylko na jednym urządzeniu.

 4. Konto może zostać usunięte przez Sprzedawcę, jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że:

  1. Klient narusza postanowienia Regulaminu;

  2. Klient nie wyraził zgody na zmiany wprowadzone do Regulaminu zgodnie z jego postanowieniami,

  3. Klient w okresie 2 miesięcy od dnia zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania,

  4. Klient posiada więcej niż jedno Konto – w takim wypadku mogą zostać usunięte wszystkie Konta Klienta,

  5. Klient nie zalogował się do Konta w ciągu 12 miesięcy od ostatniego logowania,

  6. Klient podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Klient nie ma dostępu, bądź też działaniami swoimi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych działań, przy czym ww. działania podejmowane przez Użytkownika będącego przedstawicielem Klienta uważa się za dokonane przez Klienta.

 1. Usunięcie Konta wymaga uprzedzenia Klienta o takim zamiarze poprzez przesłanie zawiadomienia na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji.

 2. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych, usunąć Konto i wyrejestrować się z Serwisu bez podania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji w Serwisie bądź poczty e-mail na adres kontakt@omegahr.pl i podać dane wprowadzone w formularzu rejestracji (adres e-mail Użytkownika, a także nazwę Klienta).

 3. Z chwilą usunięcia Konta ulega rozwiązaniu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych nie skutkuje rozwiązaniem umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Aplikacji, które obowiązują na warunkach przewidzianych w Aplikacji w czasie ich nabywania przez Klienta. Klient zobowiązany jest do uregulowania płatności za zamówiony Towar, pomimo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Usunięcie Konta uniemożliwia korzystanie z Serwisu i Aplikacji.

§ 5. Wymagania techniczne.

 1. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług wymaga:

  1. posiadania adresu e-mail i odpowiadającej mu elektronicznej skrzynki pocztowej w dowolnym serwisie, zabezpieczonej hasłem,

  2. dostępu do komputera połączonego z siecią internetową, posiadającego lub połączonego z pamięcią pozwalającą na przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej,

  3. oprogramowania umożliwiającego otwieranie i odczytanie dokumentów w formacie pdf, np. Adobe,

  4. poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Javascript i Plików cookies.

 1. Korzystanie przez Klienta z urządzeń i programów niespełniających wymogów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji i Serwisu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika lub Klienta.

 2. Przy korzystaniu z Serwisu i Aplikacji zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

§ 6. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient i Użytkownik zobowiązują się do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz nienaruszający praw osób trzecich (takich jak dobra osobiste, prawa autorskie i innych, których naruszenie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną). Za działanie sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, bądź dobrymi obyczajami uznaje się w szczególności: (i) masowe wysyłanie pakietów do stron Sprzedawcy, (ii) masowe pobieranie całości lub części zawartości Serwisu lub Aplikacji, (iii) wszelkie inne działania skutkujące obniżeniem sprawności Strony Internetowej Aplikacji, Systemu, Serwisu lub Aplikacji. W przypadku podjęcia takich działań przez Klienta lub Użytkownika, Sprzedawca ma prawo do niezwłocznego zablokowania mu dostępu do Serwisu i Aplikacji oraz dokonania stosownego zgłoszenia sprawy organom ścigania. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca ma prawo do ochrony swych interesów, w tym podjęcia działań przewidzianych w prawie polskim, w szczególności w kodeksie cywilnym.

 2. Klient i Użytkownik zobowiązani są dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient lub Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe Hasło.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu oraz Aplikacji przez siebie oraz przez osoby trzecie, którym umożliwił dostęp do swojego Konta, w tym przez Użytkownika.

 4. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Aplikacji. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klient zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 5. Zawartość stron Sprzedawcy, w tym Serwisu oraz Aplikacji, podlega ochronie prawnej. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści zamieszczonych w Serwisie i Aplikacji przez Sprzedawcę przysługują Sprzedawcy. Klient i Użytkownik mogą przeglądać i utrwalać zawartość Serwisu i Aplikacji wyłącznie w celach osobistego użytku Klienta. Treści znajdujące się w Serwisie i Aplikacji nie mogą być wykorzystywane przez Klienta ani Użytkownika do celów zarobkowych.

 6. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o korzystaniu przez Klienta z Serwisu lub Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Sprzedawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika działającego w imieniu tego Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać dane Użytkownika i reprezentowanego przez niego Klienta odpowiednim organom władzy publicznej, w tym wymiaru sprawiedliwości.

 7. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności w przypadku wykorzystywania Serwisu lub Aplikacji do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, jak również w przypadku pozyskania przez Sprzedawcę wiedzy o działaniu Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, Sprzedawca może zawiesić dostęp tego Klienta do Konta lub usunąć Konto Klienta dopuszczającego się naruszenia, po uprzednim wezwaniu Klienta za pomocą kontaktowego adresu e-mail do zaprzestania działań niezgodnych z prawem lub Regulaminem. O zawieszeniu dostępu do Konta Sprzedawca informuje Klienta na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail. Zawieszenie dostępu trwa przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub do dnia usunięcia Konta.

 8. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na danym urządzeniu Klienta, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenaszalnej i bezpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji na tym urządzeniu. Umowa licencji ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Aplikacji z danego urządzenia lub z chwilą usunięcia Konta. Klient nie ma prawa do udzielania sublicencji osobie trzeciej.

 9. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu i Aplikacji zgodnie z jego przeznaczeniem, nie ma prawa zwielokrotniać, rozpowszechniać ani wprowadzać do obrotu treści zawartych w Aplikacji i Serwisie. Zapisywanie jakichkolwiek treści Serwisu lub Aplikacji jest dozwolone na własny użytek, jednakże może skutkować powstaniem szkód niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności utraty danych zawartych w komputerze lub innym urządzeniu Klienta lub Użytkownika, za pośrednictwem którego korzystają oni z Serwisu i Aplikacji, w tym na skutek działania osób trzecich, złośliwego oprogramowania, awarii infrastruktury internetowej nienależącej do Sprzedawcy, niedostępności usług dostawcy sieci, itp.

 10. Zawartość Serwisu i Aplikacji została udostępniona przez Sprzedawcę w dobrej wierze. Sprzedawca dokłada starań, aby informacje zamieszczane w Serwisie i Aplikacji były aktualne i dostępne nieprzerwanie, jednakże nie gwarantuje ich działania bez jakichkolwiek przerw, z uwagi na działania osób trzecich oraz czynniki zewnętrzne niezależne od Sprzedawcy, jak również konieczność dokonywania konserwacji i napraw infrastruktury informatycznej.

 11. Zawartość Kont została przygotowana przez Użytkowników i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych na tych Kontach informacji. W szczególności Sprzedawca nie ma obowiązku badania zgodności z prawem danych i informacji zamieszczanych przez poszczególnych Użytkowników na Kontach.

 12. Znaki towarowe (takie jak nazwy handlowe, nazwy Towarów lub inne, w tym graficzne, oznaczenia) opublikowane na stronach Serwisu lub Aplikacji podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej. Jakiekolwiek wykorzystywanie znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotów uprawnionych jest niedopuszczalne.

 13.  Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany zakresu lub rodzaju treści dostępnych w Serwisie i Aplikacji, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności, jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie i Aplikacji w związku ze zmianą zakresu lub rodzaju oferowanych Towarów. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Sprzedawca informuje ogłoszeniem w Serwisie.

 14. Klient i Użytkownik nie mają prawa prowadzenia na stronach Serwisu i Aplikacji działalności reklamowej lub marketingowej. W przypadku naruszania powyższego postanowienia, Sprzedawca ma prawo, według swego uznania, do zlikwidowania Konta bądź usunięcia treści niedozwolonych.

 15. Sprzedawcy przysługuje prawo prowadzenia na stronach Serwisu i Aplikacji działalności promocyjnej, marketingowej, w tym emisji reklam dowolnego rodzaju produktów i usług. Klientom i Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu emisji reklam na stronach Serwisu i Aplikacji.

 16. Sprzedawca ma obowiązek świadczenia usług wolnych od wad.

§ 7. Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Aplikacji nie stanowią oferty Sprzedawcy.

 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Aplikacji przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, a następnie dodaje go do „KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wybiera w „KOSZYKU” polecenie „ZAMÓW”. Po wskazaniu adresu elektronicznego, na który Sprzedawca ma wysłać Towar, Klient po wybraniu polecenia „ZAMÓW Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów.

 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca, po weryfikacji dostępności Raportu, jak również możliwości wykonania Raportu specjalnego lub Produktu niestandardowego, przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i jednoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży zamówionego Towaru.

 6. W przypadku braku w Aplikacji zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta dotyczącego Raportu specjalnego lub Produktu niestandardowego, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o powstałych okolicznościach.

 7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji zamówienia. Sprzedawca może zaproponować Klientowi zawarcie umowy sprzedaży tylko co do części zamówienia możliwej do realizacji.

  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia),

  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),

 1. W przypadku opóźnień w realizacji umowy sprzedaży o więcej niż 7 dni, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 4 ust. 11 powyżej. .

 2. Ceny na Stronie Internetowej Aplikacji zmieszczone przy danym Towarze:

  1. stanowią ceny netto (bez VAT) i określone są w złotych polskich,

  2. dotyczą tylko Raportów; ceny za Raporty specjalne i Produkty niestandardowe są uzgadniane indywidualnie przez Sprzedawcę i Klienta.

 1. Klient dokonuje płatności za zamówione Towary po otrzymaniu faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. Towar jest dostarczany Klientowi po opłaceniu całości faktury.

 2. Klient może modyfikować zamówienie do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji o akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu wysyłki Raportu lub zmiany danych na fakturze VAT. Dodanie przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

 3. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Aplikacji informację o liczbie orientacyjnych Dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

§ 8. Zasady korzystania z usług nieodpłatnych

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

  1. prowadzenie Konta,

  2. przygotowanie i dostarczenie newslettera.

 1. Usługi wskazane w ust. 1 lit. a) powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 3. Usługa, o której mowa w ust. lit. a) powyżej, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w § 4 oraz § 6 Regulaminu.

 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.

 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klientów, którzy aktywowali tę usługę, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

 6. Każdy Newsletter zawiera w szczególności:

  1. informację o nadawcy,

  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,

  3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie.

 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych w przypadku zablokowania Klientowi dostępu do jego Konta lub usunięcia Konta bądź rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym na skutek działań hakerów, siły wyższej bądź w związku z nieprawidłowym działaniem infrastruktury teleinformatycznej nie należącej do Sprzedawcy.

§ 9.Postępowanie reklamacyjne.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, jak również działania Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Sprzedawca, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 3. Reklamacje należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy, podany w § 1 ust.2 Regulaminu. Reklamacja powinna wskazywać:

  1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako użytkownika Aplikacji,

  2. zarzuty Klienta,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. system operacyjny wykorzystywany w urządzeniu w wypadku, gdy reklamacja związana jest z zakłóceniami lub nieprawidłowym działaniem Aplikacji,

  5. czas i miejsce zdarzenia, które sanowi podstawę reklamacji,

  6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca dokona stosownych korekt lub jeżeli będzie to możliwe zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 2. Sprzedawca ma prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i Aplikacji, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta, Serwisu lub Aplikacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  siedzibą w Warszawie (02-583) przy ul. Wołoskiej 9. . Z uwagi na charakter usług dostępnych w Aplikacji, do ich świadczenia niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta nabywającego Towary.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 3. W przypadku udzielenia przez Klienta dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą telemarketingu, kampanii e-mailingowych. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień złożonych przez Klienta i Użytkownika.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą: spółki należące do grupy kapitałowej Trio Advisory Spółka z siedzibą w Warszawie (02-583) przy ul. Wołoskiej 9 pracownicy i współpracownicy Spółki, dostawcy usług księgowych, prawnych i analitycznych, dostawcy narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień złożonych przez Klientów przy wykorzystaniu Aplikacji.

 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik lub Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych.

 7. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym terminie – dla celów rozliczeń i dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży Usług. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu dane nie będą przetwarzane w innych celach.

 8. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.
 9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 11. Podanie danych osobowych przez Klienta i Użytkownika jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny. Klient i Użytkownik przyjmują do wiadomości, iż brak podania danych uniemożliwia dokonanie Rejestracji i założenie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 12. Klient i Użytkownika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych lub niekompletnych, ograniczania przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również do zgłoszenia Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako administratorowi danych żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, stały się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w innych wypadkach wskazanych w przepisach prawa. Klient i Użytkownik ma także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach. Żądanie takie Klient zgłasza w formie e-mailowej na adres Sprzedawcy, wskazany w definicji Sprzedawcy w § 1 Regulaminu.

 13. Klient i Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego zgodnie z Regulaminem, na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Klienci i Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż cofnięcie zgody uniemożliwia przetwarzanie danych, a w konsekwencji świadczenie usług.

 14. Klient i Użytkownika przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  w ramach działania Strony pozyskuje dane Klientów i Użytkowników takie jak adresy IP, loginy, adres e-mail oraz inne (w tym m.in. korzystając z Plików cookies), w celu usprawnienia Serwisu. O fakcie używania plików, o których mowa w niniejszym ustępie, Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. informuje na stronie www.omegahr.pl. Klienci mogą w każdym czasie dezaktywować ww. pliki. Wyłączenie możliwości pozyskiwania tych danych (np. poprzez dezaktywację Plików cookies) może powodować niemożliwość korzystania z funkcji Strony oraz dostępnych w nich usług.

 15. Dane osobowe Klienta i Użytkownika będą przetwarzane przez czas posiadania Konta. Z chwilą wyrejestrowania się z Serwisu i usunięcia Konta, Sprzedawca usuwa dane osobowe Klienta i Użytkownika zgromadzone w Systemie w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną, z wyłączeniem wypadku, gdy dane te są niezbędne do rozliczenia umowy sprzedaży Towarów oraz dochodzenia roszczeń związanych z jej wykonaniem.

 16. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe Klientów i Użytkowników podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

 17. Sprzedawca gromadzi i przetwarza informacje, które Klient i Użytkownik dostarczają Sprzedawcy w trakcie zakładania Konta lub wprowadzania w nim zmian, zgłaszania usług na żądanie, kontaktów z obsługą klienta. Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, sposób płatności, zamówione Usługi, specyfikację wysyłkową, dane o lokalizacji Klienta, identyfikator internetowy.

 18. Sprzedawca nie pozyskuje i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych lub innych środków płatności. Wszelkie płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisów lub stron osób trzecich. Klient powinien zapoznać się z regulaminem i/lub polityką prywatności tych osób przed skorzystaniem z ich usług.

 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą podmiotom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Aplikacji i nie zawierają danych osobowych Klientów ani Użytkowników.

§ 11. Rozpatrywanie sporów

 1. Spory powstałe między stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów prawa polskiego.

 2. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, stosownie do informacji o dostępie do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów, zamieszczonych na stronie www.uokik.gov.pl.

 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo także zainicjować skorzystanie z internetowej platformy pozasądowego rozwiązywania sporów znajdującej się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/ na zasadach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa (w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Adres e-mail Sprzedawcy na potrzeby skorzystania z tego sposobu rozwiązywania sporów to: kontakt@omegahr.pl

§ 12. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Aplikacji.

 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Aplikacji.

 4. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, tj.

  1. spowodowanych działaniem siły wyższej,

  2. zmiany zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę lub zaprzestania prowadzenia przez niego działalności,

  3. zmiany przepisów obowiązującego prawa,

  4. wydanie przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, decyzji lub innych aktów powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,

  5. zaoferowania Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień,

  6. uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Sprzedawcy,

  7. uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi,

  8. uzasadnionych koniecznością dostosowania rozwiązań i procedur Regulaminu do nowych technologii lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

 1. Treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie oraz nowej treści Regulaminu. Nowy Regulamin będzie dostępny również na Stronie Internetowej Aplikacji.

 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w ust. 5 powyżej, nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku niewypowiedzenia umowy i braku odinstalowania Aplikacji z urządzeniu przez Klienta w terminie 7 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, uważa się, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu.

 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.